Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImageRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

Dz.U.08.142.893 → z dnia 5 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
Na podstawie art. 21 ust. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej ,,planem”;
2) poziom szczegółowości danych objętych planem;
3) ramowy wzór planu;
4) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2.
Plan zawiera:

1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, mogących wystąpić na obszarze województwa, uwzględniając specyfikę zagrożeń lokalnych, w tym w szczególności dane dotyczące:
a) sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi przewożone są materiały niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)),
b) struktury demograficznej i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
c) analizy zagrożeń, które wystąpiły na obszarze województwa w roku poprzedzającym rok opracowania planu, w tym analizy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.4)), w szczególności dane o:
- interwencjach zespołów ratownictwa medycznego, z podziałem na ich przyczyny i grupy wiekowe osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- hospitalizacji osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z podziałem na ich przyczyny i grupy wiekowe tych osób;
2) informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą” oraz szpitali posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w szczególności o:
a) liczbie, rodzajach i rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania,
b) liczbie, rodzaju i miejscach postoju specjalistycznych środków transportu wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z ich obszarami działania oraz o lądowiskach przyszpitalnych, w tym odległościach lądowiska od szpitali,
c) liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych,
d) liczbie i rozmieszczeniu szpitali posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia;
e) liczbie i rozmieszczeniu innych szpitali wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek,
f) liczbie, rodzaju oraz rozmieszczeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, z określeniem rodzajów jednostek, liczby ratowników, lekarzy specjalistów, którymi dysponuje, w tym ich liczbie na zmianie służbowej, oraz maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania każdej z jednostek;
3) informacje o planowanych na lata, na które plan jest sporządzany, nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu na obszarze województwa, w szczególności o:
a) liczbie, rodzaju i rozmieszczeniu na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego,
b) liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa szpitalnych oddziałów ratunkowych;
4) opis organizacji systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na obszarze województwa, w szczególności dane dotyczące:
a) miejsca i adresu centrum powiadamiania ratunkowego,
b) organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji i trybu podejmowanych działań,
c) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowania numeru alarmowego 999 wraz z danymi dotyczącymi numerów podkładowych,
d) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez dysponentów jednostek, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania, w tym jego producenta lub dostawcy i wersji;
5) sposób współpracy, określony w porozumieniu, zawartym pomiędzy organami administracji publicznej i jednostkami systemu, z innych województw, w szczególności informacje o:
a) procedurach współpracy,
b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
c) obiegu i wymianie informacji;
6) sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, na obszarze województwa, w szczególności o:
a) procedurach współpracy,
b) organizacji wspólnych oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedyczńczych, mnogich i masowych,
c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
d) obiegu i wymianie informacji;
7) kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa.


§ 3.
Ramowy wzór planu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Plan sporządza się na poziomie szczegółowości umożliwiającym identyfikację wszystkich danych zawartych w planie, uwzględniając złożoność tych danych.
2. Mapy stanowiące część planu wykonane są w skali co najwyżej 1:250 000, a poziom ich szczegółowości uwzględnia następujące dane:

1) granice województwa, powiatów, miast na prawach powiatów, miast i gmin;
2) przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; zakres danych o drogach jest zgodny z bazą danych obiektów topograficznych opracowaną przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną;
3) przebieg linii kolejowych;
4) rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne;
5) położenie miejscowości oraz ich nazwy;
6) lokalizację lądowisk dla śmigłowców;
7) lokalizację szpitali.

3. Mapa, o której mowa w ust. 2, może zawierać lokalizację jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

§ 5.
1. Kalkulację rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego sporządza się przy wykorzystaniu danych dotyczących:

1) kosztów bezpośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności:
a) kosztów osobowych, wraz z kosztami osobowymi dyspozytorów medycznych,
b) kosztów eksploatacyjnych;
2) kosztów pośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności kosztów administracyjno – gospodarczych.

2. Kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego sporządza się z podziałem na rodzaje zespołów:

1) dla poszczególnych dysponentów jednostek;
2) średnio dla obszaru całego województwa.


§ 6.
Wojewódzkie plany działania systemu obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account