Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImageRozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Dz.U.07.4.33

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu, zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Załacznik nr 1

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
1) rurki ustno – gardłowej;
2) rurki nosowo – gardłowej;
3) maski krtaniowej;
4) rurki krtaniowej;
5) konikopunkcji.
6. Odsysanie dróg oddechowych.
7. Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:
1) ręcznie - z użyciem:
a) maski twarzowej,
b) zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego;
2) mechanicznie – z użyciem respiratora.
8. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.
9. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG.
10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
11. Wykonanie EKG.
12. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
13. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.
17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.
19. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:
1) poziomu glukozy w surowicy;
2) poziomu elektrolitów w surowicy;
3) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej.
20. Opatrywanie ran.
21. Tamowanie krwotoków.
22. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
23. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
24. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych.
25. Segregacja medyczna.
26. Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
28. Podawanie leków wymienionych w tabeli.

Tabela z lekami które może podawać ratownik medyczny

Nazwa leku Postać Droga podania
Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g doustnie
Amiodarone roztwór do w
150 mg/3ml
dożylnie, doszpikowo
Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia  (0,5 mg/ml;
1 mg/ml)
domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, dotchawiczo,  
doszpikowo
Clemastine roztwór do wstrzyknięcia
2 mg/2 ml
domięśniowo
Diazepam roztwór  do  wstrzyknięcia lub wlewka
doodbytnicza (do 10 mg/2 ml)
domięśniowo,  dożylnie,
doszpikowo, doodbytniczo, 
Epinephrine bitartrate Roztwór do wstrzyknięcia  (1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie,  
dożylnie, doszpikowo,
dotchawiczo
Flumazenil Roztwór do wstrzyknięcia 500µg/5ml dożylnie, doszpikowo
Furosemide Roztwór do wstrzyknięcia
(20 mg/2 ml)
domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzyknięcia
1 mg/fiol
+ rozpuszczalnik
domięśniowo
Glucosum 20%
Glucosum 5%
roztwór do wstrzyknięcia  dożylnego
(200 mg/ml) roztwór do wlewu  
dożylnego
dożylnie, doszpikowo
Glyceryl trinitrate tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania
podjęzykowego
podjęzykowo
Hydrocortisone lub w
razie braku po konsultacji
z lekarzem
Methylprednisolone
roztwór do wstrzyknięcia
(Hydrocortisone 100 mg/ml; 250
mg/2ml), (Methylprednisolone
500mg/fiol, 1 g/fiol). 
dożylnie, doszpikowo
Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia  2 g/10 ml dożylnie, doszpikowo
Ketoprofen roztwór do wstrzyknięcia 100mg/2ml domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
Lignocainum
hydrochloricum  
roztwór do wstrzyknięcia 100mg/2ml dożylnie, dotchawiczo,
doszpikowo
Midazolam po konsultacji
z lekarzem
roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp. domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
Metoclopramidum roztwór do wstrzyknięcia  10mg/2 ml dożylnie, domięśniowo,
doszpikowo
Morphine sulphate roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml;
20 mg/ml)
domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, doszpikowo
Naloxonum
hydrochloricum
roztwór do wstrzyknięcia  (400 µg/ml) domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, doszpikowo,
dotchawiczo
Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
Płyn fizjologiczny
wieloelektrolitowy
izotoniczny
roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do
nebulizacji
wziewnie
Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
Tlen gaz  wziewnie, dotchawiczo

Załącznik nr 2
 
Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu

 

1. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających.
2. Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej.
3. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych.
4. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
5. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
6. Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

{quickdown:9}

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account