Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
W jakim trybie należy zawrzeć umowę cywilnoprawną z ratownikami medycznymi?
Czy powinno to odbyć się w drodze konkursu czy w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W ocenie Autorki problem nie dotyczy podmiotu, z którym zawierana jest umowa, ale jej przedmiotu. Artykuł 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) stanowi bowiem o udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne, nie zaś o udzielaniu zamówień konkretnym podmiotom.

Należy zatem rozważyć co ma być przedmiotem umów, jakie mają zostać zawarte. Jeżeli ratownicy medyczni mają realizować na podstawie zawartych umów świadczenia zdrowotne, należy zastosować tryb art. 35 i 35a u.z.o.z.

Świadczeniem zdrowotnym zgodnie z art. 3 u.z.o.z. są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) rehabilitacją leczniczą;
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieką nad zdrowym dzieckiem;
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
8) pielęgnacją chorych;
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;

10) opieką paliatywno-hospicyjną;
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji;
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W ocenie Autorki czynności ratownika medycznego służą przede wszystkim ratowaniu ludzkiego życia. O ile w takim celu mają zostać zatrudnieni ratownicy należy zastosować tryb z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Autorka zwraca jednak uwagę na rzecz najważniejszą a mianowicie taką, że przepis art. 35 u.z.o.z. dotyczy tylko i włącznie podmiotów gospodarczych.

Jeżeli zamiarem zakładu opieki zdrowotnej jest zatrudnienie ratowników w oparciu o umowy zlecenia z pominięciem lub bez wymagania od ratowników zarejestrowania działalności gospodarczej, nie mamy do czynienia z trybem z art. 35 u.z.o.z. W takim wypadku, tj. zawierania umowy z osobami fizycznymi ("bez regonów") zastosowanie znajduje zawsze i wyłącznie tryb zamówień publicznych.

Należy jedynie zwrócić uwagę na łączną wartość wszystkich umów z ratownikami medycznymi - czy nie jest ona niższa od wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Jeżeli bowiem wartość zamówienia (w przypadku umów tożsamych rodzajowo wartość wszystkich zamówień łącznie) nie przekracza kwoty 14.000 EURO, nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account