Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy osoba nieposiadająca uprawnień do wykonywania zawodu medycznego, po przeszkoleniu na kursach z zakresu pomocy medycznej, zatrudniona na stanowisku sanitariusza może być członkiem zespołu karetki transportowej?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Sanitariusz nieposiadający uprawnień do wykonywania zawodu medycznego może być członkiem zespołu karetki transportowej, jednakże nie może wykonywać żadnych świadczeń medycznych. Jeśli jednak kierownik jednostki zespołu ratunkowego zechce zatrudnić sanitariusza bez kwalifikacji medycznych (bo dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi), to nie ma przeszkód. Dotyczy to zarówno transportu sanitarnego, jaki odbywa się w ramach systemu ratunkowego, jak i transportu sanitarnego, który odbywa się poza systemem (jest to transport polegający na wykonywaniu usług przewozu osób - pacjentów, którzy nie mogą korzystać z publicznych środków transportu).

Uzasadnienie:
Osobami uprawnionymi do świadczeń medycznych jest ratownik, lekarz systemu i pielęgniarka systemu (art. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m). Kursy z zakresu pomocy medycznej nie uprawniają do udzielania jakichkolwiek świadczeń medycznych (czynności ratunkowych). A zatem, sanitariusz, który np. ukończył kurs ALS lub BLS (ale nie jest ratownikiem) nie ma prawa udzielania świadczeń medycznych. Do 1 stycznia 2011 r. sanitariusz może wykonywać dotychczasowe zajęcie wynikające z zatrudnienia w zespołach karetek. Natomiast od tej daty, jeśli nie uzyska kwalifikacji ratownika medycznego nie będzie mógł być zatrudniony na dotychczasowych zasadach. Już dzisiaj kierownicy jednostek (np. pogotowia) nie zatrudniają sanitariuszy w zespołach karetek ratunkowych.

Transport sanitarny, o którym mowa w art. 36 u.p.r.m. dotyczy transportu sanitarnego, jaki odbywa się w ramach systemu ratunkowego. Natomiast transport, polegający na wykonywaniu usług przewozu osób - pacjentów, którzy nie mogą korzystać z publicznych środków transportu, odbywa się poza systemem. W takich karetkach sanitariusze mogą być zatrudniani, ale podobnie, jak w karetkach systemu, nie mogą wykonywać świadczeń medycznych. Przedsiębiorca zatrudniający sanitariusza będzie musiał zatrudnić pielęgniarkę. W tym ostatnim przypadku nie musi być ona pielęgniarką systemu.

Należy zauważyć, że sanitariusz może bez przeszkód pełnić funkcję kierowcy karetki transportowej, jeśli posiada stosowne kwalifikacje, o których mowa w ustawie w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a żaden z członków załogi tych kwalifikacji nie posiada.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account