Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jakie podstawy prawne utworzenia szkoły ratownictwa medycznego można zawrzeć w jej regulaminie?
Szkoły te miały swoje podstawy prawne, ale od 2001 r. zostały one uchylone.
W jaki sposób pogotowie ratunkowe, w którego strukturach znajduje się szkoła ratownictwa medycznego, ma zawrzeć podstawy prawne do jej utworzenia i funkcjonowania?

Zgodnie z prawem jest to placówka kursowa.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 10 września 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Podstawą prawną dla utworzenia placówki kursowej działającej przy pogotowiu ratunkowym jest art. 12 oraz art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.r.m. ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia. Formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej określił minister w rozporządzeniu w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Ustala ono w § 2, że doskonalenie zawodowe jest realizowane m.in. w formie kursu doskonalącego. Jest to forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmiot prowadzący kurs, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu u wojewody, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs. Kurs realizuje się według programu nauczania zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 r.d.z. opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej (lub niestacjonarnej) i jest zakończony egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania.

Pogotowie ratunkowe, przy którym będzie prowadzona placówka, powinno powołać się na wskazane podstawy i funkcjonować według procedur opisanych w tych aktach.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account