Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. który stanowi. że Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większa nit 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;
2) trzeci kwarty, czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większy nit 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Powyższe czasy dotyczą wszystkich wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego — niezależnie od kodu.

Ramowe procedury dysponowania zespołami ratownictwa medycznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego z dnia 10 stycznia 2014 r. (OZU. z 2014 r. poz. 66).

Zgodnie z §1 pkt 5) ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego t podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego uwzględnia następuj, kody:

kod 1 - niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia.
kod 2 - niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Powyższe kody nadawane są przez dyspozytora medycznego.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że nadanie na karcie zlecenia wyjazdu (KZW) kodu 1 oznacza niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie do miejsca zdarzenia, w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.
Kod 2 - oznacza niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego pilnego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.

Wzór KZW przewiduje możliwość wpisania przez dyspozytora medycznego adnotacji o użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak decyzja o ich użyciu leży po stronie kierującego ambulansem.

Regulacje w powyższym zakresie wynikają z usta, z dnia 8 czerwca 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. usta, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy zespołu ratownictwa medycznego.

Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.

Z powyższych przepisów wynika, że korzystanie ze statusu pojazdu uprzywilejowanego jest prawem, a nie obowiązkiem kierującego pojazdem. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem użycie sygnałów dźwiękowych i świetlnych albo za ewentualne wypadki spowodowane przez pojazd uprzywilejowany, ponosi kierowca tego pojazdu, a nie dyspozytor medyczny.

Stąd wniosek, że ostateczną decyzję o użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podejmuje kierujący ambulansem.

Istotne jest, aby czas dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia - zwłaszcza w kodzie 1 - był jak najkrótszy. Do realizacji powyższego celu może — lecz nie musi — służyć korzystanie z uprzywilejowania w ruchu drogowym.
W uzupełnieniu wskazać należy, że przygotowywane są obecnie przepisy. które wprowadzają modyfikacje w kodach pilności wyjazdów ZRM. Przewiduje się m. in. rozszerzenie katalogu kodów i określenie ram czasowych dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia dla poszczególnych kodów.

Jednocześnie pragnę poinformować, że centrum powiadamiania ratunkowego nie zajmuje się dysponowaniem zespołów ratownictwa medycznego do osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zdarzenia kierowane z centrum powiadamiania ratunkowego przekazywane są za pomocą interfejsu wymiany danych do SWD PRM i obsługiwane są następnie przez dyspozytorów medycznych.
Z poważaniem

Mateusz Komza

Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego


Ministerstwo Zdrowia Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności

Warszawa 30.11.2017 r.

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

AdamB
+4 #1 AdamB 2018-06-20 14:30
gdzie można znaleźć odnośnik do pisma?
Zgłoś administratorowi

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account