Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

ImageDz.U.08.237.1653 → z dnia 31 grudnia 2008 r.

USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) po art. 56 w rozdziale 8 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. 1. W 2009 r. na podstawie założeń, o których mowa w art. 46 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia, do dnia 15 stycznia 2009 r., przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 46 ust. 1, wraz z podziałem tych środków pomiędzy poszczególne województwa.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

Dz.U.08.142.893 → z dnia 5 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
Na podstawie art. 21 ust. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej ,,planem”;
2) poziom szczegółowości danych objętych planem;
3) ramowy wzór planu;
4) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej ,,doskonaleniem zawodowym”;
2) sposób i zakres doskonalenia zawodowego.


§ 2.
Doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

1) kursu doskonalącego;
2) seminarium;
3) samokształcenia.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2009
Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 15 grudnia 2009 roku


Uwagi prosimy przesyłać na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt z dnia 21 listopada 2009 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ............................2009 r.
w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;
2) sposób oznakowania:
a) jednostek systemu,
b) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
c) kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
d) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
e) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą”;
3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Dz.U.07.77.525

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, zwanego dalej „doskonaleniem zawodowym”;
2) sposób i zakres doskonalenia zawodowego.


§ 2.
Doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

1) kursu doskonalącego;
2) seminarium.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account