Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xOcena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. który stanowi. że Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większa nit 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;
2) trzeci kwarty, czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większy nit 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Powyższe czasy dotyczą wszystkich wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego — niezależnie od kodu.

Ramowe procedury dysponowania zespołami ratownictwa medycznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego z dnia 10 stycznia 2014 r. (OZU. z 2014 r. poz. 66).

Zgodnie z §1 pkt 5) ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego t podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego uwzględnia następuj, kody:

kod 1 - niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia.
kod 2 - niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Powyższe kody nadawane są przez dyspozytora medycznego.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że nadanie na karcie zlecenia wyjazdu (KZW) kodu 1 oznacza niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie do miejsca zdarzenia, w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.
Kod 2 - oznacza niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego pilnego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.

Wzór KZW przewiduje możliwość wpisania przez dyspozytora medycznego adnotacji o użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak decyzja o ich użyciu leży po stronie kierującego ambulansem.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Już 1 stycznia 2018 roku mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obecnie nad projektem ustawy trwają konsultacje społeczne, które zakończą się 16 listopada 2017 roku. Nowelizacja ustawy wprowadza zasadnicze zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących ratowników medycznych.

Obecnie obowiązująca ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym uchwalona 8 września 2006 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, ze zm.) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Celem powyższej ustawy była realizacja zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W tym celu utworzono Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa ta szczegółowo normuje zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie całego kraju, należy ponadto podkreślić, że ustawa określa także rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach systemu PRM przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu, ratownika medycznego i dyspozytora medycznego.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym była już wielokrotnie nowelizowana, jednak ustawodawca doszedł do wniosku, że potrzebne są kolejne zmiany.

Założenia nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, której wejście w życie zaplanowane jest 1 stycznia 2018 roku, przyniesie szereg zmian, które będą dotyczyły głównie ratowników medycznych. Przesłankami do dokonania kolejnej nowelizacji są przede wszystkim:

  • konieczność zwiększenia nadzoru państwa nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w głównej mierze poprzez tzw. ,,upaństwowienie’’ systemu ratownictwa medycznego, stabilizację zatrudnienia członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów, a także podniesienia jakości ich kształcenia,
  • problemy w zapewnieniu obsady lekarskiej w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego i na stanowiskach lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
  • nowelizacja stanowi również swoistą odpowiedź na dokonujący się postęp technologiczny,
  • ma zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania całej infrastruktury związanej z powiadamianiem ratunkowym,
  • problem luk w zapewnieniu transportu między szpitalnego osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pomiędzy szpitalami.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stanowisko Polskiej Rady Ratowników Medycznych w sprawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz wobec publikowanych wypowiedzi przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących hipotetycznej próby przywłaszczania kompetencji tych grup zawodowych przez ratowników medycznych informujemy, że zawód ratownika medycznego jest również pełnoprawnym zawodem medycznym.

Ratownik medyczny posiada wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia związane nie tylko z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia 20 kwietnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje, że od 2016 r. ratownicy mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu, ale również w innych placówkach i instytucjach wykorzystując posiadane kwalifikacje i doświadczenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.11.2015 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych (MCR) i innych świadczeń zdrowotnych, które będą mogły być udzielane przez ratownika medycznego.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account