Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy można uznać, że kierowcy karetek pogotowia zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia udzielają świadczeń zdrowotnych i w związku z tym nie podlegają postępowaniu z ustawy o zamówieniach publicznych?
Zaznaczam, że kwota wydatkowana na wykonywanie zadań kierowców w roku przekracza 14 tysięcy euro.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 12 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie


W ocenie Autorki kierowca karetki nie udziela świadczeń zdrowotnych. Definicja świadczenia zdrowotnego zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.).

Powołany przepis zawiera katalog działań uznanych za świadczenie zdrowotne i obejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) rehabilitacją leczniczą;
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieką nad zdrowym dzieckiem;
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
8) pielęgnacją chorych;
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie stwierdzania zgonu
i jego przyczyny uprawniony jest do stwierdzenia zgonu, jeżeli w składzie zespołu ratownictwa medycznego, który wyjechał na interwencję, nie ma lekarza?

W świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym istnieje możliwość funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego bez lekarza.
Kto w takiej sytuacji uprawniony jest do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu, jeżeli
w skład zespołu wchodzi wyłącznie ratownik medyczny lub pielęgniarka? Czy osoby te są uprawnione do stwierdzenia zgonu, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 14 marca 2007 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu uprawniony jest:

1. lekarz POZ, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich;
2. lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania;
3. lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki;

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Image Pytanie:
Czy zespoły ratownictwa medycznego mają obowiązek zabezpieczać działania Policji, jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej i na jakich zasadach?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 12 marca 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zasady działania zakres i zadania ratowników medycznych określa art. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.).
Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia jest zabezpieczenie osób tam znajdujących się i podejmowanie działań, które zapobiegają zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska. W tym zadaniu zespół ratownictwa medycznego współpracuje z Policją.
Szczegółowe zasady współpracy i koordynacji działań winien określać opracowany przez wojewodę – wojewódzki plan działania systemu, który powinien regulować ten zakres działania (art. 21 u.p.r.m.).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy ratownik medyczny może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i czy w tym celu musi ukończyć dodatkowe kursy?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 21 października 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Ratownik medyczny, posiadający prawo wykonywania zawodu może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i nie musi w tym celu posiadać ukończonych dodatkowych kursów.
Uzasadnienie
Absolwent publicznej (lub niepublicznej, ale posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) policealnej szkoły kształcącej w zawodzie ratownika medycznego po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Tytuł ten upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu ratownika medycznego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account