Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy istnieją przepisy prawne określające minimalne normy zatrudnienia ratowników medycznych?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Nie istnieją normy bezpośrednio określające minimalne normy zatrudnienia ratowników medycznych, ale przepisy określają minimalne wymogi kadrowe zarówno dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak i dla zespołów ratownictwa medycznego, a więc jednostek, w których zatrudniani są ratownicy medyczni.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 1 z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.):
1. w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2. w skład podstawowego zespołu ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageKsiążka stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie przepisów nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, które z racji swej nowości, braku dotychczasowego komentarza i orzecznictwa budzą liczne wątpliwości interpretacyjne i stwarzają trudności w stosowaniu.

Opracowanie będzie przydatne w codziennej praktyce nie tylko prawnikom zajmującym się ochroną zdrowia, ale także dyrektorom szpitali, pogotowia ratunkowego, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, a także pracownikom administracji rządowej na poziomie województw, pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia, a także samorządom terytorialnym oraz publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Autorzy: Stefan Poździoch, Przemysłąw Guła, Tomasz Filarski, Jarosław Kycia, Marcin Mikos, Piotr Pochopień, Michał Waszkiewicz

Pozycja dostępna m.in. w internetowej księgarni prawniczej Profinfo.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy praca ratownika medycznego zatrudnionego w szpitalnym oddziale ratunkowym jest pracą w warunkach szczególnych?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 8 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Praca ratownika medycznego jako taka nie jest pracą w szczególnych warunkach.

Pozycja 18 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) stanowi, że praca członka zespołu ratownictwa medycznego jest pracą w szczególnym charakterze. A zatem należy zbadać jaka jest definicja zespołu ratownictwa medycznego.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), zespół ratownictwa medycznego to jednostka systemu ratownictwa medycznego odmienna od szpitalnego oddziału ratunkowego i udzielająca pomocy w warunkach pozaszpitalnych. W praktyce są to zespoły karetek pogotowia. Nie przesądza zatem o pracy w szczególnym charakterze fakt kwalifikacji ratownika medycznego ani zatrudnienia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Rozstrzygające w ocenie autorki jest to, czy dana osoba (ratownik medyczny) jest członkiem zespołu ratownictwa medycznego działającego w warunkach pozaszpitalnych. Formalnie bowiem taka osoba może być zatrudniona w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to nie wystarcza.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Image Pytanie:
Jaką dokumentację indywidualną należy prowadzić w szpitalnym oddziale ratunkowym?
Czy musi być to historia choroby?
Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym stanowi hospitalizację?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności ratunkowych zgodnie z przepisami o zakładach opieki zdrowotnej.

Należy zatem prowadzić dokumentację taką, jaka ma być założona w oddziale szpitalnym, czyli określoną przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). W zakresie dokumentacji indywidualnej - oczywiście musi ona być prowadzona. Z oczywistych względów treść tej dokumentacji będzie uwzględniała specyfikę szpitalnego oddziału ratunkowego, ale każdy pacjent musi mieć założoną indywidualną dokumentację. Nadto pacjent opuszczający szpitalny oddział ratunkowy musi otrzymać kartę informacyjną, taką jaką wydaje się przy wypisie ze szpitala.

Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją?

Żaden przepis tego nie rozstrzyga wprost, niemniej jednak odpowiedź zawarta jest już w samej nazwie - szpitalny oddział ratunkowy. Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją, ale szczególnego rodzaju. Nie musi bowiem trwać nawet jednej doby. Natomiast pacjent do szpitalnego oddziału ratunkowego musi być przyjęty i z niego wypisany. Warto wskazać, że z punktu widzenia zasad finansowania świadczeń szpitalnych oddziałów ratunkowych przez NFZ produkty realizowane na szpitalny oddział ratunkowy są osobną, obok hospitalizacji i porad ambulatoryjnych, kategorią.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy kierowcy pracujący aktualnie w pogotowiu ratunkowym zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tracą kwalifikacje do pracy w styczniu 2011 r. zgodnie z art. 63 ustawy?

Chodzi oczywiście o tych pracowników, którzy nie mają tytułu ratownika medycznego ani pielęgniarki czy pielęgniarza, uprawniającego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 23 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Osoby zatrudnione w pogotowiu ratunkowym wyłącznie w charakterze kierowców będą mogły być nadal zatrudnione, jeśli nie zostaną z nimi rozwiązane umowy. Natomiast kierowca, który do tej pory był jednocześnie zatrudniony w charakterze ratownika, ale nie posiadał kwalifikacji wymaganych przez art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.), z dniem 1 stycznia 2011 r. utraci zatrudnienie, jeśli do tego czasu nie uzyska kwalifikacji zawodowych wymaganych od ratownika medycznego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 3 u.p.r.m., w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi kierowca karetki w przypadku, gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account